Posted in 生活 隨談

私人推介-新年拜太歲

以下內容純粹私人分享,先旨聲明我與該廟宇絕無任何關係,除了不認識任何職員外,亦絕無收取任何廣告費。 各位看倌想報名的話,敬請自行聯絡該廟宇。 過年前家人喺fb見到粉嶺某道教廟宇有新春拜太歲活動,由於佢…

詳細內容 私人推介-新年拜太歲