Posted in 八字 專題系列 工作 玄學小註解 風俗知識

從生活著手的改善運程方法 一

工作賺錢最終目的都係想有餐安樂茶飯食,食固然之重要,但食飯時張檯亦同樣重要,與其話飯檯對風水有影響,不如話對家運有影響更貼切。 三四十年前流行用可以朝行晚拆嘅摺檯;近年好多家庭都會添置張固定飯檯。 不…

詳細內容